ALV Euro Staffing Partners B.V. en dochtermaatschappijen

Toelichting op de algemene voorwaarden

Algemene toelichting

Hierbij treft u aan de algemene voorwaarden van Euro Staffing Partners B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in vijf delen. Een inleidend deel (deel A), een deel met artikelen betreffende het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (deel B), een deel met betrekking tot de uitvoering van werving en selectie opdrachten (deel C), een deel met betrekking tot bemiddeling van ZZP-ers (deel D) en een deel met algemene bepa- lingen (deel E).

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van [] d.d. [] onder nummer [] en zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU). Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal bepalingen waarin de al- gemene voorwaarden van de ABU worden aangevuld.

Download hier de algemene voorwaarden!

Download Alv April 2016 (1.28 MB)